فیله منجمد کوتر ممتاز 600گرمیوزن      600 گرم

انرژی در هر 100 گرم    104 کیلوکالری

پروتئین     22/2 گرم

کربوهیدرات    0 گرم

چربی    1 گرم